D'acord amb el REAL DECRET 1105/2014, de 26 de Desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat (BOE Núm. 3, Dissabte 3 de Gener de 2015 Sec. I. Pag. 278). I amb el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana [2015/5410] (Num. 7544/10.06.2015 pag.17437).